Pojištění

Náš vůz je pojištěn se spoluúčastí 10 % (minimálně však 10.000,- Kč). Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. Poškození interiéru nájemcem (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje.

Pojištění se nevztahuje

 • při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem)
 • při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem)
 • při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem
 • pojištění se nevztahuje na případný požár, způsobený v obytném voze jakýmkoliv vznícením, které vzniklo z otevřeného ohně. Z tohoto důvodu je zákaz kouření a používání jakéhokoliv otevřeného ohně (svíčky, prskavky atd.)
 • v případě poškození obytného vozu je nájemce povinný volat policii a sepsat protokol o poškození vozu či krádeže. Požadovat doklad. Hned po zjištění škody, pořídit fotodokumentaci škody.

V případě, že složená kauce nepostačí na 10% spoluúčast, je vlastník vozidla (pronajímatel) oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci. Ten se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

V případě, že nastane pojistná událost a složená kauce (nebo její část) bude započtena jako neuhrazená škoda, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (nebo její část) až po přijetí pojistného plnění za předmětnou pojistnou událost. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli také tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

V případě nehody

 • vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě, pořídit fotodokumentaci a jednoduchý nákres postavení vozidla (vozidel)
 • kontaktovat osobu pronajímatele tel. +420 777 584 840
 • sepsat všechny účastníky a svědky nehody
 • vůz je vybaven kartou asistenční služby, kontaktovat asistenční službu (tel.číslo je ve sluneční cloně řidiče) a postupovat dle pokynů
 • nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob (zabezpečit proti krádeži)
 • při nehodě a poruše vozu, nemá nájemce nárok na výměnu vozu ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele

Protože se jedná o zcela nový vůz, je krytý zárukou výrobce. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu.
V případě, že nájemce nedodrží tyto pokyny nebo nesplní další povinnosti, je odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody a krádeže.